Team- och grupputveckling

KBT Uppsala arbetar med team- och grupputveckling inom organisationer och företag. Vi erbjuder tjänster till grupper i olika utvecklingsstadier. Vi genomför en grundlig bedömning och analys av gruppens behov och utmaningar för att kunna erbjuda välavvägda och anpassade insatser. Arbetet sker utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv där vår ambition är att få till en betydande förändring (av beteenden) antingen på individ eller gruppnivå.

I nystartade arbetsgrupper behöver individer utveckla en känsla av tillhörighet och trygghet i gruppen. Samtidigt behöver gruppen tidigt hitta effektiva samarbetsformer för att kunna fungera effektivt och nå sina mål. Dessa processer behöver gå hand i hand vilket ofta är en utmaning. KBT Uppsala erbjuder vägledning och handledning för att nyetablerade grupper ska kunna utveckla ett konstruktivt samarbetsklimat vilket kan ses som en preventiv insats särskilt viktigt på arbetsplatser med hög stress.

Etablerade arbetsgrupper kan behöva hjälp att utvecklas och för att genomföra förändringar av beteenden. KBT Uppsala arbetar både preventivt med att skapa tillitsfulla hållbara grupper genom att förändra normer, värderingar och samtalsklimatet i grupper. Vi erbjuder även stöd och handledning i samband med kriser och konflikter där vi kan arbeta både individuellt med individer och med gruppen som helhet.

Kontakta oss om ni vill ha mer information om KBT Uppsalas arbetsmetoder!