Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Tonvikten ligger på samspelet mellan individ och omgivning, här och nu.

Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i nyckelsituationer kan mindre fungerande tanke- och handlingsmönster omprövas och alternativa förhållningssätt formuleras. Hemuppgifter ingår som en del av behandlingen. Det kan vara uppgifter som att i det vardagliga livet pröva andra, mer funktionella beteenden, nya idéer eller andra sätt att lösa problem.

Kontakten börjar med 1-3 bedömningssamtal. Vi går under dessa samtal igenom dina svårigheter och förmågor för att se om kognitiv beteendeterapi är något för dig. Samtalen mynnar ut i en problembeskrivning och ett behandlingsförslag. Därefter får du ta ställning till om du vill inleda behandling. Behandlingen omfattar ca 6-20 sessioner och varje session är 45 minuter.

I SBU´s (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) rapport om psykologisk behandling har KBT ett starkt stöd och rekommenderas som behandlingsmetod vid oro/ångest/fobier, depression, missbruk, ätstörningar, psykossjukdomar med mera.

För mer information: ladda ner pdf med information om KBT från Beteende-teraputiska föreningen